KVKK

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli ziyaretçimiz,

Bilgi, tarih boyunca en önemli varlıklarımız arasında gelerek zenginliğin, bilgeliğin ve en önemlisi teknolojinin en büyük kaynağı olmuştur. Bilgi, bazen masamızın üzerinde, bazen kitaplarda, bazen kağıtlarda, bazen ise özel olarak tasarlanan sistemlerde saklanmaktadır. En önemlisi de bilgi çalışanların aklındadır. Günümüzde kurumların vermiş oldukları hizmetlerin sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde halka arz edilmesi, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu sebeplerle toplanan kişisel veriler ise, hangi ortamda olursa olsun gerektiği şekilde korunmak zorundadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki eldeki aydınlatma metninin amacı, Muayenehanemizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Muayenehanemiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, Muayenehanemiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesine göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli tedbirlerin alındığına, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, yayımlanmış ve/veya yayımlanacak olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta olduğuna dair, Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Mimarsinan Mahallesi, Alparslan Bulvarı Park Apartmanı B-Blok No: 23B Kat: 2 Daire: 4 5520 Atakum/Samsunadresinde bulunan, 5170074328 vergi numarası ile Gaziler/Samsun Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan Muayenehane sahibi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Tamer Bülent KARALi’dir

Veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerek işyerimizin ve/veya internet sayfamızın ziyaret edilmesi gerekse çağrı merkezimiz tarafından aranılması yada çağrı merkezimizin aranması suretiyle talep edilen ve/veya ürün yada hizmet alımı için bizimle doğrudan ve/veya dolaylı şekilde paylaşılmış olan kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, Kanun’un öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, ilgili kişinin talebi ile silinebileceğini ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebileceğini beyan ederiz.

 1. İşlenecek Kişisel Veriler

Veri sorumlusu tarafından işlenecek kişisel verileriniz, KVKK’da tanımlandığı şekliyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelen verilerinizdir. Yine aynı Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri ise “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini” ifade etmektedir.

Muayenehanemiz, hastaların/ziyaretçilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, sınıflandırabilir, kaydedebilir ve kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.

Bu doğrultuda, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel veri kategorileriniz ile içerikleri şu şekildedir:

Kimlik verisi Ad soyad, T.C. kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza, medeni durum, nüfus cüzdan seri ve sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik, ehliyet, pasaport fotokopisi
İletişim verisi Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi
Finans verisi Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz
Sigorta Verisi Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
Özel nitelikli kişisel veriler

(Sağlık verileriniz)

Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, ölçümleriniz, çizimleriniz, çeşitli kalıplarınız, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
Görsel ve işitsel kayıtlar İşlem öncesi – sırası – sonrası alınan iki ve 3 boyutlu fotoğraflar ile video kayıtları.
Aile ve yakını verisi Hatsa yakınları ad soyad, iletişim bilgisi, hasta geçmişi için gerekli olduğu halde aile sağlık bilgisi
Fiziksel mekân güvenliği Kamera görüntüleri

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Veri sorumlusu tarafından kişisel verileriniz ve açık rıza halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ve muayenehanemiz VERBİS kaydında belirtilen ilkelere ve sürelere uygun amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amacı:

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Muayenehanemiz tarafından sağlanan hizmet gerekliliği kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Muayenehanenin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • İlaç ve tıbbi cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması,
 • Muayenehanemiz tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Faturalandırma yapılabilmesi başlıkları altında sayılabilir.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Bilgi Teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da ve şirketimiz VERBİS kaydında belirtilen genel ilkelere ve sürelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI ZORUNLU İLKELER

 •  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
 •  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
 •  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 •  İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 •  İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kanun’un 5. maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

 • a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • b. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • c. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
 • f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • g. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KANUN’UN 6. MADDESİNDE KİŞİLERİN IRKI, ETNİK KÖKENİ, SİYASİ DÜŞÜNCESİ, FELSEFİ İNANCI, DİNİ, MEZHEBİ VEYA DİĞER İNANÇLARI, KILIK VE KIYAFETİ, DERNEK, VAKIF YA DA SENDİKA ÜYELİĞİ, SAĞLIĞI, CİNSEL HAYATI, CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİYLE İLGİLİ VERİLERİ İLE BİYOMETRİK VE GENETİK VERİLERİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ OLARAK TANIMLANMIŞ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN, İLGİLİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN İŞLENMESİNİN YASAK OLDUĞU DA HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR. BUNA GÖRE; ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN, İŞBU AYDINLATMA METNİ’NDE BELİRTİLEN İLKELERE UYGUN OLARAK VE KURUL’UN BELİRLEYECEĞİ USUL VE ESASLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE GEREKLİ HER TÜRLÜ İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER ALINARAK VE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN VARLIĞI HALİNDE İŞLENMEKTEDİR:

A. SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT DIŞINDAKİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER: KANUNLARDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLEN HÂLLERDE VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZASI ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLİR. BUNUN DIŞINDAKİ HER HAL VE DURUMDA SÖZ KONUSU ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLMESİ İÇİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZASI ALINACAKTIR.

B. SAĞLIK VE CİNSEL HAYATA İLİŞKİN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER: ANCAK KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI, KORUYUCU HEKİMLİK, TIBBÎ TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ İLE FİNANSMANININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ AMACIYLA, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA BULUNAN KİŞİLER VEYA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLGİLİNİN AÇIK RIZASI ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLİR.

ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARASINDA SAYILAN, SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT DIŞINDAKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, ANCAK KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN HÂLLERDE, AÇIK RIZANIZ ARANMAKSIZIN YUKARIDA SAYILAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE AKTARILABİLECEKTİR. SAĞLIK VE CİNSEL HAYATA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİNİZ İSE ANCAK KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI, KORUYUCU HEKİMLİK, TIBBÎ TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ İLE FİNANSMANIN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ İLE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU YANINDA 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, 21.06.2019 TARİHLİ KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATTA YER ALAN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEK AMACIYLA AÇIK RIZANIZ ARANMAKSIZIN YUKARIDA SAYILAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE AKTARILABİLECEKTİR. ELEKTRONİK TIBBİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI DA BU KAPSAMDADIR.

BUNUN DIŞINDAKİ HER HAL VE DURUMDA SÖZ KONUSU ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLMESİ İÇİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZASI ALINACAKTIR. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE, AYRICA KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN YETERLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ŞARTTIR.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KANUN’UN 7’NCİ MADDESİNE GÖRE, BU KANUN VE İLGİLİ DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK İŞLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN, İŞLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLERİN ORTADAN KALKMASI HÂLİNDE KİŞİSEL VERİLER RESEN VEYA İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİ ÜZERİNE VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN SİLİNİR, YOK EDİLİR VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLİR. BU KAPSAMDA MUAYENEHANEMİZ, KİŞİSEL VERİLERİ ANCAK İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLDİĞİ VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN ZORUNLU VE GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA ETMEKTEDİR. SÜRENİN BİTİMİ VEYA İŞLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLERİN ORTADAN KALKMASI DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLER PERİYODİK İMHA SÜRELERİNE VEYA VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN VARSA BAŞVURUSUNA UYGUN OLARAK BELİRLENEN İMHA YÖNTEMLERİ (SİLME VE/VEYA YOK ETME VE/VEYA ANONİMLEŞTİRME) İLE İMHA EDİLECEKTİR. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNDE 6698 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN GENEL İLKELERE UYGUN OLARAK HAREKET EDİLMEKTEDİR.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin düzenlemelere paralel düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 8. maddesine göre:

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Muayenehanemiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemlerle gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerin Muayenehanemiz tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Muayenehanemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Muayenehanemiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Muayenehanemiz tarafından aktarılmasının Muayenehanemizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Muayenehanemiz meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kanun’un 9. maddesine göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11.  madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usullerin açıklandığı başvuru bilgi metnine ve başvuru formuna internet adresimizden ulaşabilir veya tarafımızdan isteyebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı ziyaretçilerimiz/hastalarımız için bilgilendirme ve aydınlatma, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan eldeki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Veri Sorumlusu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Jin. Op. Dr. Tamer Bülent KARALİ

Başa dön tuşu